December 2018

Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường St Petersburg, Florida.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1 & 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trongMEMORANDUM
Re: Level 1 & 2 at St Petersburg, Florida.

With the authorization of Thầy Cô, Divine Dharma Meditation Headquarters is pleased to announce Level 1 & 2 classes in January 2019 at St. Petersburg, Florida.

Instructors: Khoa Lưu & Dung Chiêm

Undefined

Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường St Petersburg, Florida.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường St Petersburg, Florida.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1 & 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trongMEMORANDUM
Re: Level 1 & 2 at St Petersburg, Florida.

With the authorization of Thầy Cô, Divine Dharma Meditation Headquarters is pleased to announce Level 1 & 2 classes in January 2019 at St. Petersburng, Florida.

Address: 11100 66th St. N. #19,
Largo, FL 33773, USA

Instructors: Khoa Lưu & Dung Chiêm

Contact: Tuấn Hoàng
Phone: (813) 501-9348
Email: info@DasiraNarada.org

Level 1 & 2 at Milpitas center, USA.

With the authorization of Thầy Cô, Divine Dharma Meditation Headquarters is pleased to announce Level 1 & 2 classes in December 2019 at Milpitas center, USA.

Instructor: Lâm Bích Ngà, Lâm Bich Nga

Contact: Lâm Bích Ngà
Phone: (510)-735-1939
Email: info@DasiraNarada.org

Level 1&2: Monday, January 14th to Saturday, January 19th, 2019.

Please inform your family and friends of our level 1 & 2 class schedule and feel free to contact us if any query.

Undefined

Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Milpitas, USA.

MEMORANDUM
Re: Level 1 & 2 at Milpitas center, USA.

With the authorization of Thầy Cô, Divine Dharma Meditation Headquarters is pleased to announce Level 1 & 2 classes in December 2019 at Milpitas center, USA.

Address: 483 Los Coches St
Milpitas, CA 95035

Instructor: Lâm Bích Ngà, Lâm Bich Nga

Contact: Lâm Bích Ngà
Phone: (510)-735-1939
Email: info@DasiraNarada.org

Level 1&2: Monday, January 14th to Saturday, January 19th, 2019.

Please inform your family and friends of our level 1 & 2 class schedule and feel free to contact us if any query.

Divine Dharma Meditation Headquarters

Level 3 at Tân An, Viet Nam.

With the authorization of Thầy Cô, Divine Dharma Meditation Headquarters is pleased to announce Level 3 classes in January 2019 at Tân An, Viet Nam.

Instructor: Pham Ngoc My

Contact: Vo Thi Kim Sang
Phone: (84) 091-883-349
Email: info@DasiraNarada.org

Level 3: Sunday, January 27th, 2019.

Please inform your family and friends of our level 3 class schedule and feel free to contact us if any query.

Undefined

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

MEMORANDUM
Re: Level 3 at Tân An, Viet Nam.

With the authorization of Thầy Cô, Divine Dharma Meditation Headquarters is pleased to announce Level 3 classes in January 2019 at Tân An, Viet Nam.

Address: 207A Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6
Tan An City, Long An Provine, Viet Nam

Instructor: Pham Ngoc My

Contact: Vo Thi Kim Sang
Phone: (84) 091-883-349
Email: info@DasiraNarada.org

Level 3: Sunday, January 27th, 2019.

Please inform your family and friends of our level 3 class schedule and feel free to contact us if any query.

Divine Dharma Meditation Headquarters

Level 1&2 at Tân An, Viet Nam.

With the authorization of Thầy Cô, Divine Dharma Meditation Headquarters is pleased to announce Level 1&2 classes in January 2019 at Tân An, Viet Nam.

Instructor: Pham Ngoc My
Assistant Instructor: Tran Hung

Contact: Vo Thi Kim Sang
Phone: (84) 091-883-349
Email: info@DasiraNarada.org

Level 1&2: Monday, January 21st to Saturday, January 26th, 2019.

Please inform your family and friends of our level 1&2 class schedule and feel free to contact us if any query.

Undefined

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân An, Việt Nam

MEMORANDUM
Re: Level 1&2 at Tân An, Viet Nam.

With the authorization of Thầy Cô, Divine Dharma Meditation Headquarters is pleased to announce Level 1&2 classes in January 2019 at Tân An, Viet Nam.

Address: 207A Nguyễn Thị Hạnh Phường 6
Tan An City, Long An Provine, Viet Nam

Instructor: Pham Ngoc My
Assistant Instructor: Tran Hung

Contact: Vo Thi Kim Sang
Phone: (84) 091-883-349
Email: info@DasiraNarada.org

Level 1&2: Monday, January 21st to Saturday, January 26th, 2019.

Please inform your family and friends of our level 1&2 class schedule and feel free to contact us if any query.

Divine Dharma Meditation Headquarters

Pages

Monthly archive